Giới Thiệu

NGHỀ GỐM THỦ CÔNG - NƠI GIỮ LỬA, TRUYỀN LỬA VÀ THỔI HỒN TRONG TỪNG ĐƯỜNG NÉT

Nói đến gốm thủ công là nói đến một bản sắc văn hóa đặc sắc của nhân loại. Các sản phẩm tạo tác về gốm mang lại cho cuộc sống con người những nét văn minh sơ khởi trong diễn trình của lịch sử. Dù bất kỳ thời đại nào, từ trước đến nay, sản phẩm từ gốm vẫn hiện tồn với nhiều dạng hình có giá trị. Sản phẩm gốm sứ từ bình dân, thương mại hay quý hiếm... đều hấp dẫn vô số người đi tìm giá trị tinh hoa cốt lõi. Mang đến những cảm giác và trải nghiệm thú vị.